Kouča goda kodekss - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Kas negaida negaidīto, tas neatradīs arī paslēpto un grūti atrodamo. Heraklīts

Kouča goda kodekss

ICF (Starptautiskā Kouču Federācija) Kouča Goda kodekss

 • Apņemos rīkoties tā, lai tas labvēlīgi atspoguļojas uz koučingu, kā profesiju, un atturēties no jebkādām rīcībām, kas aizkavētu sabiedrības izpratni par koučingu, kā profesiju, kā arī koučinga, kā profesijas, pieņemšanu sabiedrībā.
   
 • Apņemos noteikt savu, kā kouča, maksimālo kompetences līmeni un nepamatoti nepaaugstināt savu kvalifikāciju, pieredzi un zināšanas.
   
 • Apņemos, pirms uzsākt kādas koučinga nodarbības, pārliecināties par to, ka mans klients izprot tos nosacījumus, uz kuriem tiks būvēta mūsu koučinga vienošanās.
   
 • Apņemos nesolīt un nedot mājienus attiecībā uz tādu rezultātu iespējamību, kurus es nevaru garantēt.
   
 • Apņemos cienīt klienta informācijas konfidencialitāti, izņemot īpaši ar klientu atrunātos un likumdošanā noteiktos gadījumus.
   
 • Apņemos saņemt atļauju no katra klienta pirms pieminēt viņu, kā manu klientu, un izmantot viņu, kā piemēru.
   
 • Apņemos uzmanīgi sekot tam, vai mans koučings sagādā klientam labumu, un iestājoties brīdim, kad mana palīdzība viņam vairs nav nepieciešama un viņam jau būtu jāpāriet pie cita kouča, vai jāizmanto cita metode, ieteikt viņam spert šos soļus.
   
 • Apņemos izvairīties no savu interešu un manu klientu interešu konfliktiem. Gadījumos, kad pastāv potenciāla interešu konflikta rašanās iespēja, es apņemos savlaicīgi apspriest ar klientu iespējamā konflikta iemeslus un panākt vienošanos par to, kā viņu atrisināt klientam visērtākā formā.
   
 • Apņemos savlaicīgi informēt savu klientu par visām atlīdzībām, kuras es varu saņemt no trešajām personām par klientam sniegtajām rekomendācijām, vai par faktu, ka viņš ir pie manis vērsies.
   
 • Apņemos ievērot visus līguma, kas noslēgts ar klientu un to, kas apmaksā manus, ka kouča, pakalpojumus (ja tā ir cita persona), nosacījumus.
   
 • Apņemos nesniegt saviem esošajiem un potenciālajiem klientiem nekādu informāciju un rekomendācijas, kas ir konfidenciālas vai maldinošas, kā arī atrodas ārpus manas kompetences jomas.
   
 • Apņemos pieņemt citu cilvēku darbu un personisko ieguldījumu; apņemos cienīt autortiesības, tirdzniecības markas un tiesības uz intelektuālo īpašumu un ievērot attiecīgos likumus un ar mani noslēgtās vienošanās par šīm tiesībām.
   
 • Apņemos izmantot ICF biedru sarakstus tikai tādā veidā un tādos ietvaros, kuri atbilst pilnvarām, kuras man piešķīra ICF, attiecīgā ICF Harta un ICF Komiteja.
   
 • Apņemos veikt koučingu saskaņā ar ICF Koučinga Definīciju* un gadījumā, ja klients interesējas par manām ētiskajām normām, apņemos informēt viņu par savu zvērestu, kā arī par piekrišanu ievērot Ētikas zvērestu.
   

* Koučinga definīcija, saskaņā ar Starptautisko Kouču Federāciju

Profesionāls koučings – ir nepārtraukta sadarbība, kas palīdz klientiem sasniegt reālus rezultātus savā personiskajā un profesionālajā dzīvē. Ar koučinga procesa starpniecību klienti padziļina savas zināšanas, uzlabo savu lietderības koeficientu un paaugstina dzīves kvalitāti. Katrā tikšanās reizē klients izvēlas sarunas priekšmetu, bet koučs klausās un piedalās piezīmju un jautājumu veidā. Tāda mijiedarbība noskaidro situāciju un mudina klientu darboties. Koučings paātrina klienta pašpilnveidošanās procesu, atverot tam plašāku izvēli. Galveno uzmanību koučings pievērš tam, kurā punktā klients atrodas šobrīd un ko viņš ir gatavs izdarīt, lai nokļūtu tur, kur viņš grib būt rīt.
 

Mūsu klienti